GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť Moderní fotbal s.r.o., so sídlom Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČO: 24851701, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou 201581 C, (ďalej len „spoločnosť Moderní fotbal") - ako správca osobných údajov poskytujeme informácie o spracovávaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracovávaním.

KU SPRACOVANIU DOCHÁDZA V RÁMCI TEJTO ČINNOSTI:
Predaj a realizácia služieb, predaj produktov, robenie fotografií a video dokumentácie z realizácie služieb, realizácia marketingových aktivít, vedenie účtovníctva.

ÚČEL SPRACOVANIA:
Realizácia zakúpených služieb a produktov a oslovovanie s ponukou ďalších produktov a služieb spoločnosti Moderní fotbal, v rámci informovania o produktoch, službách, akciách, súťažiach, odoberania noviniek a zasielania gratulácií k meninám a narodeninám, robenie fotografií a video dokumentácie z realizácie služieb, realizácia marketingových aktivít, vedenie účtovníctva.

POPIS ÚČELU SPRACOVANIA:
Vaše osobné údaje sú použité pre realizáciu zakúpených služieb a akcií uskutočňovaných spoločnosťou Moderní fotbal a ďalej pre informovanie sa o ďalších produktoch a službách spoločnosti Moderní fotbal, akciách, súťažiach, odoberanie noviniek, reklamy, zasielanie obchodných informácií a ponúk, alebo zasielanie gratulácií k meninám a narodeninám. Niektoré osobné údaje sú použité aj pre cielenie vyššie uvedených oznámení.

OPRÁVNENIE KU SPRACOVANIU:
Ku spracovaniu nás oprávňuje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytol/a. Pokiaľ ste nám súhlas neposkytol/a, nebudeme pre tento dôvod Vaše osobné údaje spracovávať.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SPRACOVÁVAME:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, história obchodovania, komunikácia, interakcia.

DOBA SPRACOVANIA A ARCHIVÁCIA:
5 rokov od udelenia súhlasu.

KATEGÓRIA SPRACOVANIA, ALEBO PRÍJEMCOV, KTORÝM OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽEME POSKYTNÚŤ:
Zamestnanci a ďalšie osoby poverené spoločnosťou Moderní fotbal realizovať služby a akcie, účtovné spoločnosti, IT firmy, marketingové firmy, správcovia dátových, serverových a e-mailových služieb. Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činných v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a medziach zákona.

ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Priamo od Vás

PREDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM:
V rámci uvedeného spracovaním sa Vaše osobné údaje budú poskytovať tretím stranám. Jedná sa predovšetkým o poskytovateľov IT a marketingových aplikácií a poskytovatelia licencie Real Madrid CF nebo Real Madrid Foundation.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE NA ZÁKLADE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
V rámci tohoto spracovania k nemu nedochádza.

AKÉ MÁTE PRÁVA?
V rámci spracovania osobných údajov máte nasledujúce práva:

prístup ku spracovávaným osobným údajom
odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
oprava nepresných či nesprávnych údajov v prípade doplnenia neúplných údajov
vymazanie osobných údajov v prípade zániku účelu, alebo neopravného spracovania
obmedzenie, alebo blokovanie spracovaných osobných údajov
výpis osobných údajov v štruktúrovanému a strojovo čitateľnému formátu pre seba, alebo pre iného správcu
podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ sa domnievate, že spracovanie nie je oprávnené
nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania

AKO MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?
Pre komunikáciu so spoločnosťou Moderní fotbal ohľadne ochrany osobných údajov môžete využiť nasledujúce kontakty:

Elektronicky na adrese: info@coerver.sk

Telefonicky na tel. čísle: +420 602 311 164

Písomne na adrese: Moderní fotbal s.r.o., 1. Máje 403, 25067 Klecany, Česká republika

POVERENÉ OSOBA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV:
V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť Moderní fotbal požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na vybavenie požiadavky, pokiaľ sú takéto požiadavky zjavne neodôvodnené alebo neprimerané.

V prípade dotazov smerom ku ochrane osobných údajov môžete kontaktovať poverenú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti Moderní fotbal.

https://modernifotbal.cz/gdpr/

info@coerver.sk

MOŽNOSŤ PODANIA SŤAŽNOSTI
Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracovávame, môžete ku ochrane svojich práv podať sťažnosť u poverenej osoby pre ochranu osobných údajov spoločnosti Moderní fotbal, alebo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111

http://www.uoou.cz/